Документи

ЗАПОВЕД ЗА ПРОЦЕДУРА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО“

ЗАПОВЕД_КРИТЕРИИ_СЪОБЩЕНИЕ_ПЪРВОКЛАСНИЦИ_2018-2019 г.

КРИТЕРИИ_ПРИЕМ_ПЪРВОКЛАСНИЦИ_2017_2018

Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Бюджет – 2014 г.
Бюджет за 2015 г. – делегирани от държавата дейности
Бюджет за 2015 г. – дофинансиране
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.
Бюджет за 2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Седмично разписание първи учебен срок за 2014/2015 г.
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2014/2015 г.
Годишен план на училището за учебната 2014/2015 г.
План за квалификационната дейност през учебната 2014/2015 година
Списък с учители
История на училището
Проект BG051PO001-3.1.06 – Презентация

Портфолио на Димитър Русев Иванов
Портфолио на Ивка Златанова
Портфолио на Снежанка Маринова Иванова
Портфолио на Камелия Бориславова Димитрова
Портфолио на Галина Борисова Енчева
Портфолио на Гюлхан Исмаил Сюлейман