Документи

Заповед – план прием_2024 – 2025_!

Вътрешни-правила-за-работна-заплата.pdf

План-за-контролната-дейност-на-директора-2023-2024.pdf

План-за-квалификационната-дейност-за-2023-2024.pdf

Програма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училище-2023-2024.doc

Мерки повишаване качеството на образованието 2023_2024

Заявление от родител до класен ръководител за отсъствия

Процедури за приемане и преместване на ученици

Валидиране на компетентности

ГРАФИЦИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 2019-2020

Стратегия за развите на училището 2019 – 2024

План за действие към стратегия 2019

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩАТА ОБЩНОСТ

Училищен учебен план 2019-2020

Организация на училищния ден

БЮДЖЕТ 2019-1322- ved

Дубликати

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ВЕДРИНА_2019_2020

ЗАПОВЕД И ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 2019-2020

ПРАВИЛНИК ЗА  ДЕЙНОСТТА_В_ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Село ВЕДРИНА_2019-2020г.

ЗАПОВЕД ЗА ПРОЦЕДУРА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО“

ЗАПОВЕД_КРИТЕРИИ_СЪОБЩЕНИЕ_ПЪРВОКЛАСНИЦИ_2018-2019 г.

КРИТЕРИИ_ПРИЕМ_ПЪРВОКЛАСНИЦИ_2017_2018

Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Бюджет – 2014 г.
Бюджет за 2015 г. – делегирани от държавата дейности
Бюджет за 2015 г. – дофинансиране
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.
Бюджет за 2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Седмично разписание първи учебен срок за 2014/2015 г.
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2014/2015 г.
Годишен план на училището за учебната 2014/2015 г.
План за квалификационната дейност през учебната 2014/2015 година
Списък с учители

История-на-училището.pptx
Проект BG051PO001-3.1.06 – Презентация

Портфолио на Димитър Русев Иванов

Портфолио-на-Мария-Дянкова-Димитрова.pdf

Портфолио на Камелия Бориславова Димитрова

Портфолио на Галина Борисова Енчева